Individualios tarpininkavimo sąskaitos sber atskaito 13 proc, E-Chrestomatija - chopard.lt


Apibrėžimas Šiame Susitarime: a atitinkamai "Bendrijos bendrovė" arba "Serbijos bendrovė" — tai bendrovė, įsteigta atitinkamai pagal valstybės narės arba Serbijos įstatymus, kurios registruota buveinė, centrinė administracija arba pagrindinė veiklos vieta yra Bendrijos arba Serbijos teritorijoje. Savarankiškai dirbantys ir įmones įsteigę piliečiai neįgyja teisės ieškoti darbo bei dirbti ir jiems nesuteikiama teisė dalyvauti kitos Šalies darbo rinkoje.

Stabilizacijos ir asociacijos taryba gali išplėsti arba iš dalies pakeisti šio priedo taikymo sritį. Serbija padeda Bendrijos piliečiams bei bendrovėms pradėti vykdyti veiklą jos teritorijoje.

22013A1018(01)

Šiuo tikslu, įsigaliojus šiam Susitarimui, Serbija taiko: a Bendrijos bendrovių steigimosi Serbijos teritorijoje atžvilgiu — tvarką, kuri nėra mažiau palanki už taikomą nacionalinėms bendrovėms arba bet kurios trečiosios šalies bendrovei, atsižvelgiant į tai, kuri tvarka palankesnė; b įsisteigusių Bendrijos bendrovių pavaldžiųjų bendrovių ir filialų veiklos Serbijos teritorijoje atžvilgiu — tvarką, kuri nėra mažiau palanki už suteiktą nacionalinėms bendrovėms ir filialams arba bet kurios trečiosios šalies pavaldžiajai bendrovei ir filialui, atsižvelgiant į tai, kuri tvarka palankesnė.

Bendrija ir jos valstybės narės, įsigaliojus šiam Susitarimui, taiko: a Serbijos bendrovių steigimosi atžvilgiu — tvarką, kuri nėra mažiau palanki už valstybių narių suteiktą nacionalinėms bendrovėms arba bet kurios trečiosios šalies bendrovei, atsižvelgdamos į tai, kuri tvarka palankesnė; b jų teritorijoje įsisteigusių Serbijos bendrovių pavaldžiųjų bendrovių ir filialų veiklos atžvilgiu — tvarką, kuri nėra mažiau palanki už valstybių narių suteiktą jų nacionalinėms bendrovėms ir filialams arba jų teritorijoje įsisteigusiai bet kurios trečiosios šalies pavaldžiajai bendrovei ir filialui, atsižvelgdamos į tai, kuri tvarka individualios tarpininkavimo sąskaitos sber atskaito 13 proc.

Šalys nepriima jokių naujų taisyklių arba priemonių, kuriomis kitos Šalies bendrovės būtų diskriminuojamos steigimosi, ar jau įsisteigusios bendrovės — veiklos atžvilgiu, jų teritorijoje, individualios tarpininkavimo sąskaitos sber atskaito 13 proc su nacionalinėmis bendrovėmis.

Po ketverių metų nuo šio Susitarimo įsigaliojimo Stabilizacijos ir asociacijos taryba detaliai nustato, kaip išplėsti išdėstytąsias nuostatas, kad Bendrijos ir Serbijos piliečiai galėtų įsikurti ir vykdyti ekonominę veiklą kaip savarankiškai dirbantys asmenys. Nepaisant šio straipsnio nuostatų: a įsigaliojus šiam Susitarimui, Bendrijos bendrovių pavaldžiosios bendrovės ir filialai turi teisę Serbijoje naudotis nekilnojamuoju turtu ir jį nuomotis; b įsigaliojus šiam Susitarimui Bendrijos bendrovių pavaldžiosios bendrovės turi teisę įsigyti nekilnojamojo turto ir juo naudotis tokiomis nuosavybės teisėmis, kokias turi Serbijos bendrovės, o viešųjų gėrybių ir arba bendrojo intereso gėrybių atžvilgiu jos turi tokias pat teises kaip Serbijos bendrovės, jeigu šios teisės reikalingos ekonominei veiklai, dėl kurios jos įsisteigusios, vykdyti; c Po ketverių metų nuo šio Susitarimo įsigaliojimo Stabilizacijos ir asociacijos taryba apsvarsto galimybę išplėsti b punkte numatytas teises, kad jos būtų taikomos ir Bendrijos bendrovių filialams.

kaip ištrinti sąskaitą naudojant dvejetaines parinktis parinkties etiketė gauna

Atsižvelgiant į 56 straipsnio nuostatas, išskyrus VI priede apibrėžtas finansines paslaugas, Šalys gali reglamentuoti piliečių ir bendrovių steigimosi bei veiklos tvarką jos teritorijoje, jeigu šiomis taisyklėmis nediskriminuojamos kitų Šalių bendrovės ir piliečiai steigimosi Šalies nacionalinių bendrovių ir piliečių atžvilgiu.

Finansinių paslaugų atžvilgiu, nepaisant jokių kitų šio Susitarimo nuostatų, Šaliai nedraudžiama imtis atsargumo priemonių investuotojų, indėlininkų, draudėjų arba finansinių paslaugų teikėją patikėtiniu paskyrusio asmens apsaugai arba, kad individualios tarpininkavimo sąskaitos sber atskaito 13 proc užtikrintas finansų sistemos vientisumas ir stabilumas.

Tokios priemonės nenaudojamos siekiant išvengti Šalies įsipareigojimų pagal šį Susitarimą. Jokia šio Susitarimo nuostata neaiškinama taip, kad Šalies būtų reikalaujama atskleisti informaciją, susijusią su atskirų klientų reikalais ir sąskaitomis, arba valstybės institucijų turimą slaptą arba patentuotą informaciją.

E-Chrestomatija2336

Nepažeidžiant jokių prieštaraujančių Daugiašalio susitarimo dėl Europos bendrosios aviacijos erdvės sukūrimo [6] toliau — EBAE nuostatų, šio skyriaus nuostatos netaikomos oro transporto paslaugoms, vidaus vandens kelių transporto ir jūrų kabotažo paslaugoms. Stabilizacijos ir asociacijos taryba gali teikti rekomendacijas, kaip tobulinti steigimąsi ir veiklą srityse, kurioms taikoma 1 dalis. Taikoma tvarka skiriasi tik tiek, individualios tarpininkavimo sąskaitos sber atskaito 13 proc individualios tarpininkavimo sąskaitos sber atskaito 13 proc dėl šių teisinių arba techninių skirtumų arba, finansinių paslaugų atveju — dėl atsargumo.

Siekdama šio tikslo ji gali imtis visų reikalingų priemonių. Bendrijos bendrovei, įsteigtai Serbijos teritorijoje, arba Serbijos bendrovei, įsteigtai Bendrijoje, suteikiama teisė pagal priimančiojoje įsisteigimo teritorijoje, atitinkamai Serbijos Respublikos ir Bendrijos teritorijoje, galiojančius teisės aktus įdarbinti arba leisti jos pavaldžiosioms bendrovėms ar filialams įdarbinti darbuotojus, kurie yra atitinkamai valstybių narių ar Serbijos piliečiai, jeigu tokie darbuotojai yra vadovaujantys darbuotojai, kaip nustatyta 2 dalyje, ir jeigu juos įdarbina tik bendrovės, pavaldžiosios bendrovės arba filialai.

Tokiems darbuotojams leidimai gyventi ir dirbti išduodami tik tokio įdarbinimo laikotarpiui. Vertinant tokias žinias, be tai įmonei būdingų žinių, gali būti atsižvelgiama į aukšto lygio kvalifikaciją, susijusią su darbo pobūdžiu arba veikla, kuriems reikia specialių techninių žinių, taip pat į priklausymą pripažintai profesijai; c "bendrovės viduje perkeliamas asmuo" — tai fizinis asmuo, dirbantis Šalies teritorijoje esančioje organizacijoje ir laikinai perkeltas užsiimti ekonomine veikla kitos Šalies teritorijoje; susijusi organizacija privalo turėti pagrindinę veiklos vietą Šalies teritorijoje, o perkėlimas turi vykti į tos organizacijos įmonę pavaldžiąją bendrovę, filialąfaktiškai besiverčiančią panašia ekonomine kas yra dvejetainiai parinktys straipsnis kitos Šalies teritorijoje.

Į Bendrijos arba Serbijos teritoriją įvažiuoti ir laikinai gyventi leidžiama atitinkamai Serbijos ir Bendrijos piliečiams, jeigu šie bendrovių atstovai yra vadovų pareigas einantys darbuotojai, kaip apibrėžta 2 dalies a punkte, dirba bendrovėje ir yra atsakingi už Serbijos bendrovės pavaldžiosios bendrovės ar filialo steigimą Bendrijoje arba atitinkamai už Bendrijos bendrovės pavaldžiosios bendrovės ar filialo steigimą Serbijoje, jeigu: a šių atstovų darbas nesusijęs su tiesioginiu pardavimu arba paslaugų teikimu, ir jie negauna atlyginimo iš šaltinio, kuris yra įsisteigimo priimančios šalies teritorijoje, ir b bendrovės pagrindinė verslo vieta yra atitinkamai ne Bendrijos arba Serbijos teritorijoje ir atitinkamai toje valstybėje narėje arba Serbijoje nėra kito atstovo, biuro, filialo arba pavaldžiosios bendrovės.

Pagal šias nuostatas Bendrija ir Serbija įsipareigoja imtis reikiamų veiksmų, kad palaipsniui sudarytų paslaugų teikimo galimybes Bendrijos arba Serbijos bendrovėms ar Bendrijos arba Serbijos piliečiams, įsisteigusiems kitoje Šalyje individualios tarpininkavimo sąskaitos sber atskaito 13 proc ta, kurioje gyvenančiam asmeniui jos yra skirtos.

Vykstant 1 dalyje minėtam liberalizavimo procesui, Šalys leidžia laikinai judėti paslaugas teikiantiems fiziniams asmenims arba fiziniams asmenims, kuriuos paslaugų teikėjas yra įdarbinęs kaip vadovus, nurodytus 58 straipsnyje, įskaitant fizinius asmenis, kurie yra Bendrijos arba Serbijos bendrovės arba piliečio atstovai ir kurie siekia laikinai atvykti bei derėtis dėl paslaugų pardavimo individualios tarpininkavimo sąskaitos sber atskaito 13 proc sudaryti paslaugų pardavimo sutartis su tuo paslaugų teikėju, jeigu šie atstovai nevykdys tiesioginio pardavimo plačiajai visuomenei arba neteiks paslaugų patys.

Po ketverių metų Stabilizacijos ir asociacijos taryba imasi reikalingų priemonių 1 dalies nuostatoms palaipsniui įgyvendinti. Atsižvelgiama į Šalių pažangą derinant savo teisės aktus. Šalys nesiima jokių priemonių ar veiksmų, dėl kurių paslaugų teikimo sąlygos Bendrijos ir Serbijos piliečiams arba bendrovėms, įsisteigusioms kitoje Šalyje nei ta, kurios asmeniui skirtos paslaugos, taptų satoshi hiro įėjimas griežtesnės, palyginti su padėtimi dieną prieš šio Susitarimo įsigaliojimą.

Kas naujo mokesčių įstatymuose. Nauja mokesčių įstatyme

Jeigu viena Šalis mano, kad po šio Susitarimo įsigaliojimo kitos Šalies pradėtomis taikyti priemonėmis smarkiai sugriežtinamos paslaugų tiekimo sąlygos, palyginti su padėtimi šio Susitarimo įsigaliojimo dieną, ta Šalis gali prašyti kitos Šalies pradėti konsultacijas. Sausumos transporto atžvilgiu — 4 protokole išdėstytos Šalių santykiams taikytinos taisyklės, visų pirma siekiant užtikrinti neribotą tranzitą keliais per Serbiją ir Bendriją kaip vieną visumą, veiksmingą nediskriminavimo principo taikymą bei laipsnišką Serbijos ir Bendrijos transporto teisės aktų derinimą.

Tarptautinio jūrų transporto atžvilgiu Šalys įsipareigoja veiksmingai taikyti komerciniais pagrindais grindžiamą neriboto patekimo į tarptautines jūrų rinkas ir neriboto dalyvavimo prekyboje principą, laikytis tarptautiniais ir Europos įsipareigojimais nustatytų saugos, saugumo ir aplinkosaugos standartų.

Šalys patvirtina įsipareigojimą laikytis laisvos konkurencijos principo — svarbiausio tarptautinio jūrų transporto srityje.

Kredito pajamos už terminalo paslaugas. Įsigijimas: apskaita

Taikydamos 2 dalyje nustatytus principus, Šalys: a į būsimus dvišalius susitarimus su trečiosiomis šalimis neįtraukia krovinio pasidalijimo sąlygų; b įsigaliojus šiam Susitarimui, panaikina visas vienašales priemones bei administracines, technines ir kitas kliūtis, galinčias turėti ribojamąjį arba diskriminuojamąjį poveikį laisvam paslaugų teikimui tarptautinio jūrų transporto srityje; c kiekviena Šalis, inter alia, kitos Šalies piliečių arba bendrovių eksploatuojamiems laivams taiko ne mažiau palankią tvarką nei ta, kurią taiko savo laivams naudojantis tarptautiniais prekybos uostais, uostų infrastruktūra ir pagalbinėmis jūrų transportu teikiamomis paslaugomis uostuose, taip pat taikant susijusius mokesčius ir rinkliavas, muitinių procedūras ir skiriant krantines bei priemones pakrauti ir iškrauti.

Siekiant užtikrinti prie abipusių komercinių poreikių pritaikytą Šalių transporto suderintą vystymąsi ir laipsnišką liberalizavimą, abipusio dalyvavimo oro transporto rinkoje sąlygos nustatomos EBAE. Prieš sudarydamos EBAE, Šalys netaiko jokių priemonių arba veiksmų, kurie, palyginti kaip uždirbti milijoną internete be investicijų padėtimi iki šio Susitarimo įsigaliojimo, yra labiau ribojantys arba diskriminuojantys.

Serbija derina savo teisės aktus, įskaitant administracines, technines ir kitas taisykles, su bet kuriuo metu galiojančiais oro, jūrų, vidaus vandenų ir sausumos transporto srities Bendrijos teisės aktais taip, kad būtų užtikrintas liberalizavimas ir abipusis dalyvavimas Šalių rinkose bei sudarytos palankesnės sąlygos keleivių ir prekių judėjimui. Tuo pat metu, kai daroma bendra pažanga siekiant šio skyriaus tikslų, Stabilizacijos ir asociacijos taryba svarsto būdus, kaip sukurti reikalingas sąlygas oro, sausumos ir vidaus vandenų transporto paslaugų teikimo laisvei padidinti.

Su mokėjimų balanso kapitalo ir finansine sąskaita susijusių operacijų atžvilgiu, įsigaliojus šiam Susitarimui, Šalys užtikrina laisvą kapitalo judėjimą, susijusį su tiesioginėmis investicijomis į bendroves, kurios yra įsteigtos pagal priimančios šalies įstatymus, ir pagal V antraštinės dalies II skyriaus nuostatas atliekamomis investicijomis, taip pat su šių investicijų likvidavimu arba repatriacija ir bet kokiu iš to gautu pelnu.

Su mokėjimų balanso kapitalo ir finansine sąskaita susijusių operacijų atžvilgiu, įsigaliojus Susitarimui, Šalys užtikrina laisvą kapitalo judėjimą, susijusį su komerciniams sandoriams imamais kreditais arba paslaugų teikimu, kuriame dalyvauja vienos iš Šalių gyventojas, ir su ilgesnio nei vienerių metų termino finansinėmis paskolomis ir kreditais.

Įsigaliojus šiam Susitarimui, Serbija, tikslingai taikydama visas savo esamas procedūras, leidžia Europos Sąjungos valstybių narių piliečiams įsigyti nekilnojamąjį turtą Serbijoje. Per ketverius metus nuo šio Susitarimo įsigaliojimo Serbija palaipsniui pritaiko savo teisės aktus, reglamentuojančius Europos Sąjungos valstybių narių piliečių nekilnojamojo turto įsigijimą jos teritorijoje, kad jiems būtų užtikrintos tokios pačios sąlygos kaip individualios tarpininkavimo sąskaitos sber atskaito 13 proc jos piliečiams.

Per ketverius metus nuo šio Susitarimo įsigaliojimo Bendrija individualios tarpininkavimo sąskaitos sber atskaito 13 proc Serbija taip pat užtikrina laisvą kapitalo, susijusio su investicijų portfeliu ir finansų maklerio darbuotojai trumpesnio nei vienerių metų laikotarpio finansinėmis paskolomis bei kreditais, judėjimą.

Nepažeidžiant 1 dalies, Šalys neįveda jokių naujų apribojimų kapitalo judėjimui ir Bendrijos ir Serbijos gyventojų einamiesiems mokėjimams bei negriežtinta galiojančių susitarimų. Nepažeidžiant 62 straipsnio ir šio straipsnio nuostatų, kai, išimtiniais atvejais, dėl kapitalo judėjimo tarp Bendrijos ir Serbijos atsiranda arba gali atsirasti rimtų sunkumų Bendrijoje arba Serbijoje vykdyti valiutų keitimo kurso ar pinigų politiką, atitinkamai Bendrija ir Serbija gali imtis apsaugos priemonių kapitalo judėjimo tarp Bendrijos ir Serbijos atžvilgiu ne ilgesniam kaip šešių mėnesių laikotarpiui, jeigu tokios priemonės yra būtinos.

Nė viena iš pirmesnių nuostatų negali būti ribojama Šalių ekonominių operacijų vykdytojų teisė pasinaudoti bet kuriuo palankesniu režimu, kuris gali būti nustatytas bet kokiu vienašaliu arba daugiašaliu susitarimu, kurio Šalimis yra šio Susitarimo Šalys.

SBER

Šalys viena su kita konsultuojasi siekdamos sudaryti palankesnes sąlygas kapitalo judėjimui tarp Bendrijos ir Serbijos, kad būtų skatinama siekti šio Susitarimo tikslų. Per pirmuosius ketverius metus nuo šio Susitarimo įsigaliojimo Bendrija ir Serbija imasi priemonių, kuriomis sudaromos galimybės kurti reikalingas sąlygas toliau laipsniškai taikyti laisvą kapitalo judėjimą reglamentuojančias Bendrijos taisykles.

Iki ketvirtųjų metų nuo šio Susitarimo įsigaliojimo pabaigos Stabilizacijos ir asociacijos taryba detaliai nustato, kaip visapusiškai taikyti Serbijoje laisvą kapitalo judėjimą reglamentuojančias Bendrijos taisykles.

Šios antraštinės dalies nuostatos taikomos atsižvelgiant į ribojimus, pagrįstus viešosios tvarkos, visuomenės saugumo arba visuomenės sveikatos sumetimais. Jos netaikomos veiklai, kuri Šalių teritorijoje, net ir retai, yra susijusi su valstybės institucijų veiksmais. Šia nuostata nepažeidžiamas 65 straipsnio taikymas. Pagal šios antraštinės dalies nuostatas suteikiamas didžiausio palankumo statusas netaikomas mokesčių lengvatoms, kurias Šalys teikia arba teiks ateityje, remdamosi dvigubo apmokestinimo vengimo susitarimais arba kitais mokesčių susitarimais.

Jokia šios antraštinės dalies nuostata neaiškinama taip, kad Šalims būtų užkertamas kelias priimti arba įgyvendinti bet kokias priemones, kuriomis siekiama užkirsti kelią vengti individualios tarpininkavimo sąskaitos sber atskaito 13 proc šviesoforo strategijos variantai mokesčių remiantis dvigubo apmokestinimo vengimo susitarimų ir kitų mokesčių susitarimų nuostatomis arba vietiniais mokesčių teisės aktais.

Jokia šios antraštinės dalies nuostata neaiškinama taip, kad valstybėms narėms arba Serbijai būtų draudžiama, taikant atitinkamas mokesčių teisės aktų nuostatas, išskirti mokesčių mokėtojus, kurių padėtis skiriasi, ypač jų gyvenamosios vietos atžvilgiu.

Šalys, siekdamos mokėjimų balanso, stengiasi, kai įmanoma, išvengti ribojančių priemonių, įskaitant su importu susijusių individualios tarpininkavimo sąskaitos sber atskaito 13 proc priemonių. Tokias priemones tvirtinanti Šalis kiek įmanoma greičiau kitai Šaliai pateikia jų panaikinimo tvarkaraštį. Jeigu viena ar daugiau valstybių narių arba Serbija susiduria su dideliais mokėjimų balanso sunkumais arba jeigu tokie sunkumai neišvengiamai gresia, Bendrija ir Serbija gali pagal PPO susitarime nustatytas sąlygas priimti ribojamąsias priemones, įskaitant priemones importo atžvilgiu, kurios taikomos ribotą laiką ir negali viršyti mokėjimų balanso padėčiai ištaisyti reikalingų būtiniausių priemonių.

individualios tarpininkavimo sąskaitos sber atskaito 13 proc

Bendrija ir Serbija nedelsdamos informuoja kitą Šalį. Jokios ribojamosios priemonės netaikomos su investicijomis susijusiems pervedimams ir ypač investuotų ar perinvestuotų kaip patiems užsidirbti pinigų repatriacijai ir jokioms iš to gautoms pajamoms.

individualios tarpininkavimo sąskaitos sber atskaito 13 proc

Šalys pripažįsta, kad dabartinius Serbijos teisės aktus būtina derinti prie Bendrijos teisės aktų ir veiksmingai juos įgyvendinti. Serbija siekia užtikrinti, kad dabartiniai ir būsimi teisės aktai palaipsniui būtų suderinti su Bendrijos acquis.

Serbija užtikrina, kad dabartiniai ir būsimi teisės aktai būtų tinkamai įgyvendinami ir taikomi.

Kas naujo mokesčių įstatymuose. Nauja mokesčių įstatyme

Šis derinimas prasideda šio Susitarimo pasirašymo dieną ir palaipsniui plečiamas į visas šiame Susitarime nurodytas Bendrijos acquis sritis iki šio Susitarimo 8 straipsnyje nustatyto pereinamojo laikotarpio pabaigos. Pirmiausia bus derinami fundamentiniai vidaus rinkos acquis elementai, teisingumo, laisvės bei saugumo ir su prekyba susijusios sritys.

  1. Keliaujantis riteris.
  2. Nauja mokesčių įstatyme Pareigūnai patvirtino mokesčių ir apskaitos pakeitimus.
  3. Kredito pajamos už terminalo paslaugas. Įsigijimas: apskaita

Vėliau Serbija derina individualios tarpininkavimo sąskaitos sber atskaito 13 proc acquis dalis. Derinama pagal Europos Komisijos ir Serbijos patvirtintą programą. Susitarime su Europos Komisija Serbija taip pat detaliai nustato teisės aktų derinimo įgyvendinimo priežiūros priemones ir kokių bus imamasi teisėsaugos veiksmų. Toliau minimi aspektai nesuderinami su tinkamu šio Susitarimo veikimu, jeigu jie gali daryti poveikį Bendrijos ir Serbijos tarpusavio prekybai: i visi įmonių susitarimai, įmonių asociacijų sprendimai ir įmonių suderinti veiksmai, kurių individualios tarpininkavimo sąskaitos sber atskaito 13 proc arba padarinys yra konkurencijos trukdymas, ribojimas arba iškraipymas; ii vienos arba kelių įmonių piktnaudžiavimas dominuojančia padėtimi Bendrijos arba Serbijos teritorijoje ar didžiojoje jų dalyje; iii tam tikroms įmonėms arba tam tikriems produktams bet kokia valstybės teikiama pagalba, iškreipianti arba galinti iškreipti konkurenciją.

Bet kokie šiam straipsniui prieštaraujantys veiksmai vertinami remiantis pristatymo ir nepristatymo variantas, kylančiais iš Bendrijoje taikomų konkurencijos taisyklių, visų pirma EB sutarties 81, 82, 86 ir 87 straipsnių ir Bendrijos institucijų priimtų aiškinamųjų dokumentų.

Šalys užtikrina, kad nepriklausomai veikiančiai institucijai būtų suteiktos galios, kurios būtinos įgyvendinant šio straipsnio 1 dalies i ir ii punktus privačių ir valstybės įmonių bei įmonių, kurioms suteiktos specialios teisės, atžvilgiu.

Serbija įsteigia nepriklausomai veikiančią instituciją, kuriai per vienerius metus nuo šio Susitarimo įsigaliojimo dienos suteikiamos 1 dalies iii punktui visiškai įgyvendinti būtinos galios. Ši institucija, inter alia, turi įgaliojimus tvirtinti valstybės pagalbos planus bei individualios pagalbos subsidijas pagal 2 dalį ir reikalauti grąžinti neteisėtai suteiktą valstybės pagalbą.

Bendrija ir Serbija užtikrina valstybės pagalbos skaidrumą, inter alia, pateikdama kitoms Šalims reguliarią metinę ataskaitą arba lygiavertį dokumentą pagal Bendrijos valstybės pagalbos apžvalgos teikimo taisykles ir metodiką. Vienos Šalies prašymu kita Šalis pateikia informaciją apie atskirus valstybės pagalbos atvejus. Prieš įsteigdama 4 dalyje nurodytą instituciją, Serbija sudaro išsamų valstybės pagalbos schemų registrą ir tas pagalbos schemas suderina pagal 2 dalyje nurodytus kriterijus ne vėliau kaip per 4 metus nuo šio Susitarimo įsigaliojimo.

Atitinkamai 5 protokole nustatomos valstybės pagalbos plieno pramonėje taisyklės. Šiame protokole nustatytos taisyklės taikomos tuo atveju, jeigu plieno pramonei teikiama restruktūrizavimo pagalba.

Jame būtų pabrėžiamas tokios pagalbos išskirtinis pobūdis ir tai, kad ši pagalba galėtų būti teikiama ribotą laiką ir būtų susijusi su pajėgumų mažinimu, laikantis įnašo finansinė nepriklausomybė pagrįstumo programų.

uždirbk pinigų ereliu opcionų rinkos strategija

IV antraštinės dalies II skyriuje nurodytų produktų atžvilgiu: a 1 dalies iii punktas netaikomas; b bet kokie 1 dalies i punktui prieštaraujantys veiksmai vertinami pagal EB sutarties 36 ir 37 straipsnių pagrindu Bendrijos nustatytus kriterijus ir šiuo pagrindu priimtus konkrečius Bendrijos dokumentus.

Jeigu viena Šalių mano, kad konkretūs veiksmai yra nesuderinami su 1 dalies nuostatomis, ji gali imtis atitinkamų priemonių po konsultacijų Stabilizacijos ir asociacijos taryboje arba po 30 darbo dienų nuo konsultacijos prašymo pateikimo dienos. Jokia šio straipsnio nuostata nepažeidžiama ir niekaip kitaip neribojama Bendrijos arba Serbijos teisė imtis antidempingo arba kompensacinių priemonių pagal m. Pereinamuoju laikotarpiu valstybės įmonėms suteiktos specialios teisės nesuteikia galimybės taikyti kiekybinius apribojimus arba lygiaverčio poveikio priemones importui iš Bendrijos į Serbiją.

Pagal šio straipsnio ir VII priedo nuostatas Šalys patvirtina, kad joms svarbu užtikrinti tinkamą ir veiksmingą intelektinės, pramoninės ir komercinės nuosavybės teisių apsaugą bei taikymą. Įsigaliojus šiam Susitarimui, Šalys suteikia viena kitos bendrovėms ir piliečiams ne mažiau palankų intelektinės, pramoninės ir komercinės nuosavybės pripažinimo ir apsaugos režimą nei tas, kurį pagal dvišalius susitarimus jos suteikė bet kuriai trečiajai šaliai. Serbija imasi būtinų priemonių, kad ne vėliau nei per penkerius metus nuo šio Susitarimo įsigaliojimo užtikrintų panašų į Bendrijoje pasiektą intelektinės, pramoninės ir komercinės nuosavybės teisių individualios tarpininkavimo sąskaitos sber atskaito 13 proc lygį ir veiksmingas tokių teisių įgyvendinimo priemones.

Serbija įsipareigoja per pirmiau minėtą laikotarpį prisijungti prie VII priede išvardytų daugiašalių konvencijų dėl intelektinės, pramoninės ir komercinės nuosavybės teisių. Stabilizacijos ir asociacijos taryba gali nuspręsti įpareigoti Serbiją prisijungti prie konkrečių šios srities daugiašalių konvencijų.

Jeigu intelektinės, pramoninės ir komercinės nuosavybės srityje kyla problemų, apsunkinančių prekybos sąlygas, bet kurios iš Šalių prašymu jos skubiai perduodamos spręsti Stabilizacijos ir asociacijos tarybai, siekiant abiem Šalims priimtino sprendimo. Bendrija ir Serbija mano, kad jų siektinas tikslas — sudaryti viešąsias sutartis remiantis nediskriminavimo ir savitarpiškumo principais, ypač atsižvelgiant į PPO taisykles. Įsigaliojus šiam Susitarimui, įsisteigusioms arba neįsisteigusioms Bendrijoje Serbijos bendrovėms suteikiama teisė dalyvauti sutarčių sudarymo procedūrose Bendrijoje pagal Bendrijos viešųjų pirkimų taisykles ne mažiau palankia tvarka nei ta, kuri taikoma Bendrijos bendrovėms.

Pirmiau išdėstytos nuostatos taip pat taikomos komunalinių paslaugų sektoriaus sutartims, pasyvių pajamų internetinis reitingas Serbijos Vyriausybė uždarbio grupė internete teisės aktus, į kuriuos bus perkeltos šios srities Bendrijos taisyklės.

Bendrija periodiškai tikrina, ar Serbija tikrai priėmė tokius teisės aktus. Įsigaliojus šiam Susitarimui, pagal V antraštinės dalies II skyriaus nuostatas Serbijoje įsisteigusioms Bendrijos bendrovėms suteikiama teisė dalyvauti sutarčių sudarymo procedūrose ne mažiau palankia tvarka nei ta, kuri taikoma Serbijos bendrovėms.

individualios tarpininkavimo sąskaitos sber atskaito 13 proc

Vėliausiai praėjus penkeriems metams nuo šio Susitarimo įsigaliojimo, neįsisteigusioms Serbijoje Bendrijos bendrovėms suteikiama teisė dalyvauti sutarčių sudarymo procedūrose Serbijoje pagal Serbijos viešųjų pirkimų įstatymą ne mažiau palankia tvarka nei ta, kuri taikoma Serbijos bendrovėms.

Stabilizacijos ir asociacijos taryba periodiškai tikrina, ar Serbija gali visoms Bendrijos bendrovėms suteikti teisę dalyvauti sutarčių sudarymo procedūrose Serbijoje.

Serbija kasmet praneša Stabilizacijos ir asociacijos tarybai apie priemones, kurių buvo imtasi siekiant padidinti skaidrumą ir nustatyti veiksmingą viešųjų pirkimų srityje priimtų sprendimų teisminę peržiūrą. Steigimosi, veiklos, paslaugų teikimo Bendrijoje ir Serbijoje bei viešąsias sutartis vykdančių darbuotojų judėjimo ir įdarbinimo atžvilgiu taikomos 49—64 straipsnių nuostatos.

Serbija imasi būtinų priemonių, kad teisės aktai būtų laipsniškai derinami su Bendrijos techniniais reglamentais ir Europos standartizacijos, metrologijos, akreditavimo ir atitikties vertinimo procedūromis. Tuo tikslu Šalys siekia: a skatinti naudoti Bendrijos techninius reglamentus, Europos standartus ir atitikties vertinimo tvarką; b numatyti pagalbą kokybiškos infrastruktūros plėtrai skatinti standartizacijos, metrologijos, akreditavimo ir atitikties vertinimo srityse; c skatinti Serbiją dalyvauti su standartizacijos, atitikties vertinimo, metrologijos ir panašiomis sritimis susijusių organizacijų veikloje pvz.

Veiksminga vartotojų apsauga yra reikalinga tinkamam rinkos ekonomikos veikimui užtikrinti, ši apsauga priklausys nuo administracinės infrastruktūros, kuria siekiama užtikrinti rinkos priežiūrą ir teisės aktų taikymą šioje srityje, kūrimo.

Todėl atsižvelgdamos į jų bendrus interesus Šalys užtikrina: a aktyvios vartotojų apsaugos politiką pagal Bendrijos teisę, įskaitant nepriklausomų organizacijų plėtros ir teikiamos informacijos skatinimą; b Serbijos teisės aktų dėl vartotojų apsaugos derinimą su galiojančiais Bendrijos teisės aktais; c veiksmingą vartotojų teisinę apsaugą siekiant pagerinti vartojimo prekių kokybę ir išlaikyti tinkamus saugos standartus; d kad kompetentingos institucijos prižiūrėtų, kaip laikomasi taisyklių ir kad kilus ginčui būtų suteikta teisė kreiptis į individualios tarpininkavimo sąskaitos sber atskaito 13 proc institucijas; e keitimąsi informacija apie pavojingus produktus.

EUR-Lex - A(01) - LT

Bendradarbiavimu pirmiausia siekiama stiprinti teismų nepriklausomumą ir didinti jų veiksmingumą, gerinti policijos ir kitų teisėsaugos institucijų veiklą, teikti tinkamą mokymą ir kovoti su korupcija bei organizuotu nusikalstamumu. Prekybos būdai įsteigia vieną arba daugiau pakankamai darbuotojų ir finansinių išteklių turinčias nepriklausomas priežiūros institucijas, kad veiksmingai stebėti ir užtikrinti nacionalinių asmens duomenų apsaugos teisės aktų taikymą.

Šalys bendradarbiauja siekdamos šio tikslo. Bendradarbiavimas pirmiau išvardytais klausimais grindžiamas abipusėmis Šalių konsultacijoms bei nuodugniu derinimu individualios tarpininkavimo sąskaitos sber atskaito 13 proc turėtų apimti techninės bei administracinės pagalbos teikimą: a kad būtų keičiamasi statistika ir informacija apie teisės aktus ir praktiką; b teisės aktams rengti; c institucijų gebėjimams ir veiksmingumui skatinti; d darbuotojams mokyti; e kelionės dokumentų saugumui užtikrinti ir suklastotiems dokumentams aptikti; f sienų valdymui.