Internetinis uždarbio koeficientas


Rad­vi­liš­kio li­go­ni­nės gy­dy­to­jai įspeis­ti į kam­pą — pa­si­duo­da­mi spau­di­mui pa­si­ra­šy­ti nau­jas dar­bo su­tar­tis, jie lie­ka su tais pa­čiais at­ly­gi­ni­mais, nors Svei­ka­tos ap­sau­gos mi­nis­te­ri­ja nuo rug­sė­jo me­di­kams pa­ža­dė­jo di­des­nes al­gas.

Li­go­ni­nės ad­mi­nist­ra­ci­ja ža­da: al­gos gy­dy­to­jams di­dės nuo ki­tų me­tų. Pa­si­ra­šo­mos nau­jos su­tar­tys Jau ku­ris lai­kas Rad­vi­liš­kio li­go­ni­nės gy­dy­to­jai vie­nas po ki­to ad­mi­nist­ra­ci­jai pa­tei­kia jų internetinis uždarbio koeficientas su­ti­ki­mus dėl dar­bo su­tar­ties są­ly­gų pa­kei­ti­mo. Nus­ta­ty­ti nau­ją dar­bo ap­mo­kė­ji­mo tvar­ką li­go­ni­nės ad­mi­nist­ra­ci­ją įpa­rei­go­jo me­tų rugp­jū­čio 31 die­ną pa­si­ra­šy­ta ir nuo šių me­tų sau­sio 1 die­nos įsi­ga­lio­ju­si Lie­tu­vos na­cio­na­li­nės svei­ka­tos sis­te­mos LNSS ša­kos ko­lek­ty­vi­nė su­tar­tis.

Ją pa­si­ra­šė pen­kios ša­lys: Svei­ka­tos ap­sau­gos mi­nis­te­ri­ja, Gy­dy­to­jų są­jun­ga, Slau­gos spe­cia­lis­tų or­ga­ni­za­ci­ja, Svei­ka­tos ap­sau­gos ir Far­ma­ci­jos dar­buo­to­jų pro­fe­si­nės są­jun­gos.

internetinis uždarbio koeficientas kiek mmm uždirbo pinigų

Ke­lių šim­tų įstai­gų, ku­rioms tai­ko­ma ši ko­lek­ty­vi­nė su­tar­tis, są­ra­še — ir Rad­vi­liš­kio li­go­ni­nė. Nau­jo­ji dar­buo­to­jų dar­bo už­mo­kes­čio nu­sta­ty­mo tvar­ka tu­rė­jo bū­ti pra­dė­ta reng­ti ir de­rin­ti po to, kai tik įsi­ga­lio­jo ko­lek­ty­vi­nė su­tar­tis.

Konk­re­tūs ter­mi­nai su­tar­ty­je nu­ro­dy­ti ne­bu­vo.

  1. Dėl DU perskaičiavimo nuo m. - FTMC
  2. Gydytojų darbo sutartyse – naujos skaičių kombinacijos | Šiaulių kraštas
  3. Spausdinti Darbuotojų, dirbančių įmonėse, įstaigose ir organizacijose pagal darbo sutartis, darbo apmokėjimas reglamentuojamas vadovaujantis Lietuvos Respublikos darbo kodeksu.
  4. Kaip užsidirbti pinigų priešingai
  5. Darbo užmokestis - VMI
  6. Atlyginimų skaičiuoklė

Gal to­dėl kai ku­rio­se gy­dy­mo įstai­go­se, tarp jų — internetinis uždarbio koeficientas Rad­vi­liš­kio li­go­ni­nė­je, šie dar­bai už­tru­ko. Tad šių me­tų lie­pos 26 die­ną LNSS ša­kos ko­lek­ty­vi­nė su­tar­tis bu­vo pa­pil­dy­ta. Pa­pil­dy­me, be ki­tų pa­kei­ti­mų, jau at­si­ra­do tiks­li da­ta, iki ka­da įstai­gos pri­va­lo pa­tvir­tin­ti nau­jus dar­bo ap­mo­kė­ji­mo nuo­sta­tus.

LNSS įstai­gos bu­vo įpa­rei­go­tos tai pa­da­ry­ti iki šių me­tų rug­sė­jo 15 die­nos. Su­tar­ty­se — ma­žes­ni koe­fi­cien­tai Rad­vi­liš­kio li­go­ni­nė nau­jus dar­bo ap­mo­kė­ji­mo nuo­sta­tus pa­si­tvir­ti­no jau su­lau­ku­si LNSS įpa­rei­go­ji­mo. Li­go­ni­nės di­rek­to­rius V. Sma­lins­kas pri­pa­ži­no: nuo­sta­tų ne­sku­bė­ta tvir­tin­ti ne iš ge­ro gy­ve­ni­mo, o dėl ne­ko­kios įstai­gos fi­nan­si­nės būk­lės.

Pa­gal nau­ją­ją dar­bo ap­mo­kė­ji­mo tvar­ką, pa­grin­di­nį me­di­kų dar­bo už­mo­kes­tį su­da­ro pa­sto­vio­ji bei kin­ta­mo­ji da­lys.

internetinis uždarbio koeficientas kaip sunku užsidirbti pinigų

Pas­to­vio­ji at­ly­gi­ni­mo da­lis yra su­sie­ta su vals­ty­bės nu­sta­ty­ta mi­ni­ma­lia mė­ne­sio al­ga ir in­di­vi­dua­liu koe­fi­cien­tu. Bū­tent koe­fi­cien­tai ir su­kė­lė su­maiš­tį tarp gy­dy­to­jų — mat, dau­ge­liui jie bu­vo su­ma­žin­ti.

prekybos taktika

Gy­dy­to­jai iš­siaiš­ki­no, jog bu­vo ženg­tas gud­rus žings­nis: pri­va­lo­mai pa­di­dė­jus dar­bo už­mo­kes­čio ba­zi­niam dy­džiui, ku­ris pri­ly­gi­na­mas Vy­riau­sy­bės nu­sta­ty­tai MMA, bu­vo nu­spręs­ta su­ma­žin­ti koe­fi­cien­tus. For­ma­liai žiū­rint, me­di­kai nu­skriaus­ti lyg ir ne­li­ko — jų al­ga, pa­di­dė­jus ba­zi­niam dy­džiui ir su­ma­žė­jus at­ly­gi­ni­mo koe­fi­cien­tui, li­ko ta pa­ti.

Ki­ta ver­tus, jei koe­fi­cien­tai ne­bū­tų internetinis uždarbio koeficientas, me­di­kų at­ly­gi­ni­mai bū­tų išau­gę. Da­bar gi at­ly­gi­ni­mo pa­di­dė­ji­mo, ku­rį Svei­ka­tos ap­sau­gos mi­nis­te­ri­ja pa­ža­dė­jo jau nuo rug­sė­jo mė­ne­sio ir tam sky­rė pa­pil­do­mų lė­šų, li­go­ni­nės gy­dy­to­jai ne­su­lau­kė. Pa­sak jo, si­tua­ci­ja bu­vo paaiš­kin­ta kiek­vie­nam gy­dy­to­jui ir jie esą ge­ra­no­riš­kai pa­si­ra­ši­nė­jo nau­jas dar­bo su­tar­tis.

internetinis uždarbio koeficientas žvakidžių schemos diagramoje

At­ly­gi­ni­mų vi­ra­žus aiš­kin­sis Ta­ry­bos ko­mi­te­tas Ar ga­lė­jo gy­dy­to­jai ne­pa­si­ra­šy­ti nau­jų­jų su­tar­čių? Var­giai, nes iš­kart bū­tų pa­ju­tę to pa­sek­mes, mat jiems pa­teik­to pa­siū­ly­mo pa­bai­go­je bu­vo su­ra­šy­tas įspė­ji­mas, kuo ga­lė­tų tai baig­tis.

Mokesčiai nuo atlyginimo

Internetinis uždarbio koeficientas pa­ra­šy­ta, jog, ne­su­ti­kus su darb­da­vio pa­siū­ly­mu, pa­sta­ra­sis pa­si­lie­ka tei­sę ne­su­ti­ki­mą lai­ky­ti ob­jek­ty­via prie­žas­ti­mi nu­trauk­ti dar­bo san­ty­kius darb­da­vio ini­cia­ty­va be dar­buo­to­jo kal­tės. Nau­jų­jų li­go­ni­nės dar­bo su­tar­čių at­gar­siai pa­sie­kė ir ra­jo­no Ta­ry­bos na­rius — Ta­ry­bos po­sė­dy­je bu­vo pa­si­tei­rau­ta, ar tik­rai Rad­vi­liš­kio li­go­ni­nės gy­dy­to­jai ne­su­lau­kė mi­nis­te­ri­jos ža­dė­to al­gų pa­kė­li­mo?

Darbo apmokėjimo sistema

So­cia­li­nių rei­ka­lų, svei­ka­tos ir tei­sėt­var­kos ko­mi­te­tui internetinis uždarbio koeficientas šį klau­si­mą pa­nag­ri­nė­ti iš­sa­miau ir apie tai in­for­muo­ti Ta­ry­bą.

Apie me­di­kų at­ly­gi­ni­mų nau­jo­ves re­dak­ci­ja pa­si­tei­ra­vo Rad­vi­liš­kio li­go­ni­nės di­rek­to­riaus Vai­do Sma­lins­ko. Li­go­ni­nės va­do­vas pa­ti­ki­no, jog nuo rug­sė­jo mė­ne­sio maž­daug 8 pro­cen­tais bu­vo pa­di­din­ti slau­gy­to­jų at­ly­gi­ni­mai, o gy­dy­to­jų dar­bo už­mo­kes­tis li­ko toks pat. Dė­ka to mū­sų pa­ja­mos tu­rė­tų di­dė­ti 8 pro­cen­tais. At­siž­vel­giant į tai, šiek tiek pa­di­di­no­me at­ly­gi­ni­mus bend­ro­sios pra­kti­kos slau­gy­to­joms.

Pagrindinė navigacija

Jie augs maž­daug eu­rų. Šiek tiek jie di­dės ir slau­gy­to­jų pa­dė­jė­joms. O nuo Nau­jų­jų me­tų nau­ja ap­mo­kė­ji­mo už dar­bą tvar­ka, su­sie­ta su mi­ni­ma­lia mė­ne­sio al­ga, leis at­ly­gi­ni­mus pa­di­din­ti vi­siems. Nuo rug­sė­jo vi­siems pa­di­din­ti at­ly­gi­ni­mus 15 pro­cen­tų mes tik­rai ne­ga­lė­jom — ir mi­nist­ras A. Ve­ry­ga pa­sa­kė, kad kiek­vie­na įstai­ga šį klau­si­mą spren­džia in­di­vi­dua­liai. Gal­būt, res­pub­li­ki­nės li­go­ni­nės, ku­rio­se įkai­niai yra di­des­ni, tą ir ga­li sau leis­ti, bet mes — tik­rai ne", — at­sa­kė V.

Pa­sak jo, li­go­ni­nei vis dar rei­kia kaps­ty­tis iš pa­lik­tų anks­tes­nių sko­lų.

Atlyginimo skaičiuoklė 2020

Šie­met ir­gi ti­ki­mės di­des­nio ar ma­žes­nio pel­no, ta­čiau at­si­pa­lai­duo­ti ne­ga­li­me. Va­sa­rą ga­vo­me ma­žiau pa­ja­mų, nes, jai pra­si­dė­jus, li­go­nių su­ma­žė­jo. Ru­de­nį pa­cien­tų vėl pa­dau­gė­jo. Pra­dė­jo­me teik­ti ir nau­jų pa­slau­gų", — skai­čia­vo li­go­ni­nės va­do­vas ir pa­ža­dė­jo, jog at­ly­gi­ni­mai vi­siems pa­di­dės nuo Nau­jų­jų. Tuo­met ba­zi­nį at­ly­gi­ni­mo dy­dį su­da­rys jau di­des­ni skai­čiai — me­tų gruo­džio 31 die­ną ga­lio­ju­si MMA, tai yra — eu­rai pa­gal nau­ją mo­kes­čių skai­čia­vi­mą.

Rad­vi­liš­kio li­go­ni­nės di­rek­to­rius Vai­das Sma­lins­kas: "Jei internetinis uždarbio koeficientas internetinis uždarbio koeficientas bu­vę pa­lik­ti tie pa­tys, mes to­kios fi­nan­si­nės naš­tos ne­bū­tu­me pa­ne­šę".