Standartinio pasirinkimo sutartis


Sutarties esmė 1. Šia Vartojimo kredito sutartimi, kurią sudaro Kredito gavėjo pateikta kreditingumo deklaracija bei specialiosios ir bendrosios sąlygos kartu su visais papildymais ar pakeitimais toliau — Sutartimišalys — Sutarties specialiosiose sąlygose nurodyti Kredito davėjas ir Kredito gavėjas, susitaria dėl vartojimo kredito teikimo tvarkos ir sąlygų.

Kredito gavėjas šią Sutartį sudaro siekdamas gauti nedidelį vartojimo kreditą nuotoliniu būdu, per trumpą laiką ir atliekant kuo mažiau veiksmų toliau — Kreditą. Esmine šios Sutarties sąlyga Kredito davėjas laiko Kredito gavėjo patvirtinimus, kad: 1.

standartinio pasirinkimo sutartis

Kredito gavėjo pateikti duomenys bei patvirtinimai yra teisingi, tikslūs ir išsamūs. Bendrovė neatsako tais atvejais, kai vartojimo kredito gavėjas pateikia vartojimo kredito davėjui klaidingą informaciją, arba nutyli informaciją, kuri turėjo esminės įtakos vartojimo kredito gavėjo kreditingumo vertinimui; 1.

Kredito gavėjas sutinka ir leidžia Kredito standartinio pasirinkimo sutartis šios Sutarties 9 dalyje nustatyta tvarka ir sąlygomis arba aktyviai veikiant Kredito gavėjui atskirai nustatyta kita tvarka ir sąlygomis, tvarkyti jo asmens duomenis; 1.

Sutartis - Bendros sąlygos

Kredito gavėjas įdėmiai ir atidžiai perskaitė Sutarties sąlygas, jas supranta, o atlikdamas šioje Sutartyje nurodytus veiksmus aiškiai pareiškia, jog su Sutarties sąlygomis sutinka laisva valia, supranta savo pareigas bei įsipareigoja jas vykdyti; 1.

Kredito gavėjas turėjo galimybę konsultuotis su nepriklausomais teisės ir finansų patarėjais dėl Sutarties sudarymo joje numatytomis sąlygomis, o sprendimas sudaryti Sutartį yra priimtas racionaliai, standartinio pasirinkimo sutartis ir atsakingai; 1.

Kredito gavėjas yra pajėgus prisiimti konkretų, šioje Sutartyje nustatytą, finansinį įsipareigojimą, kurį kartu su jau turimais finansiniais įsipareigojimais Kredito gavėjas yra pajėgus įvykdyti; 1.

Kredito gavėjas yra mokus ir nėra jokių kitų aplinkybių, kurios galėtų neigiamai paveikti jo kreditingumą; 1.

standartinio pasirinkimo sutartis

Kredito gavėjas šios sutarties sudarymo metu yra Lietuvos Respublikoje nuolatos gyvenantis veiksnus ir teisnus fizinis asmuo, kuris Sutarties sudarymo metu nėra apsvaigęs nuo alkoholio, narkotikų ar psichotropinių medžiagų; standartinio pasirinkimo sutartis. Kredito gavėjo Sutartimi prisiimti įsipareigojimai nepažeidžia jokių trečiųjų asmenų teisių ar teisėtų interesų, neprieštarauja jokioms teisės akto nuostatoms, sandorio, kurio šalimi yra Kredito gavėjas, sąlygoms, jokiam teismo, arbitražo ar kito kompetentingo organo sprendimui, kuris taikytinas Kredito gavėjui, o ši sutartis yra sudaryta gavus sutuoktinio ar kitus teisės aktų reikalaujamus sutikimus ar leidimus; 1.

Paslaugų teikimo sutartis | chopard.lt

Kredito gavėjas supranta, jog palūkanų norma yra nustatyta atsižvelgiant į Kredito davėjo prisiimamą didelę riziką skolinant nuotoliniu, standartinio pasirinkimo sutartis dalies automatizuotu ir greitu būdu, nereikalaujant jokio prievolių vykdymo užtikrinimo, o taip pat į santykinai dideles išlaidas priverstine tvarka išieškant nedideles pinigų sumas.

Kredito lėšų išmokėjimo sąlygos ir tvarka 2.

nemokamas bitcoin kaip užsidirbti pinigų kaip lengvai ir didelius pinigus uždirbti

Teisę prašyti ir gauti Kreditą turi bet kuris asmuo, atitinkantis šios Sutarties 1. Kredito gavėjui keliamus reikalavimus ir kurie yra Sutikime nustatyta tvarka ir sąlygomis įregistruoti Kredito davėjo valdomoje duomenų bazėje. Kreditui gauti Kredito gavėjas privalo šioje Sutartyje ir Taisyklėse nustatyta tvarka bei sąlygomis tinkamai pateikti paraišką prašymą.

koks darbas internete be priedų bitcoin daug

Paraišką Kredito gavėjas gali teikti tik jeigu teikiant Paraišką ir sudarant Sutartį Kredito gavėjo ir jo sutuoktinio -ės vidutinės standartinio pasirinkimo sutartis, apskaičiuojamos padalijus visų Kredito grąžinimo ir palūkanų sumą iš kredito trukmės mėnesiais, pagal visus įsipareigojimus finansų įstaigoms, dydis sudaro ne daugiau kaip 40 proc.

Kredito gavėjo ir jo sutuoktinio -ės tvarių pajamų. Pateikdamas Paraišką Kredito gavėjas patvirtina, jog įdėmiai ir atidžiai perskaitė Standartinę informaciją iki Paraiškos pateikimo ir ją suprato.

standartinio pasirinkimo sutartis binarinių opcionų strategija abominog

Paraiška kreditui gauti gali būti teikiama bet kuriuo iš šių būdų: 2. Gavęs Paraišką, vadovaudamasis Kredito davėjo taikoma kreditingumo vertinimo taisyklėse numatyta tvarka, Kredito davėjas įvertina Kredito gavėjo kreditingumą, kitas svarbias aplinkybes ir priima sprendimą dėl Vartojimo kredito sutarties sudarymo su Kredito gavėju.

Paslaugų teikimo sutartis

Jei Paraiška yra atmetama dėl kreditingumo patikrinimo metu gautų rezultatų, Kredito davėjas apie tai informuoja Kredito gavėją ir nurodo informaciją apie duomenų bazes, standartinio pasirinkimo sutartis atliktas jo kreditingumo patikrinimas.

Atsižvelgdamas į Kredito gavėjo kreditingumo vertinimo rezultatus, paimtų, pratęstų ir tinkamai grąžintų Kreditų skaičių, prievolių pagal šią ir kitas sutartis vykdymo duomenis ir kitas aplinkybes, Kredito davėjas gali nustatyti Kredito sumos ir termino limitą Kredito gavėjui. Kredito limitas gali būti padidintas arba sumažintas Kredito davėjo vienašaliu sprendimu.

Kaip lengvai gauti kreditą verslui? 5 dalis: Kaip pasirinkti kredituotoją?

Kredito davėjas turi teisę atsisakyti svarstyti Kredito gavėjo pateiktą Paraišką, jeigu Kredito gavėjas yra pažeidęs bet kurią šios Idėjos užsidirbti pinigų studentui nuostatą ar anksčiau su Kredito davėju sudarytų kitų sandorių sąlygas.

Nusprendus suteikti kreditą, sistema paruošia Vartojimo kredito sutartį su unikaliu jos identifikaciniu numeriu ir išsiunčia ją sistemos duomenų bazėje registruotu Kredito gavėjo elektroninio pašto adresu.

Skambinkite:

Komisinius ir kitokio pobūdžio mokesčius kredito įstaigai už kredito sumos įskaitymą į Kredito gavėjo banko sąskaitą jei tokių būtų sumoka Kredito gavėjas. Kredito grąžinimo standartinio pasirinkimo sutartis ir tvarka 3. Pranešimas apie besibaigiantį Kredito terminą, su informacija apie Kredito grąžinimo, palūkanų mokėjimo ir Kredito termino pratęsimo tvarką, išsiunčiamas Kredito davėjo duomenų bazėje registruotu Kredito gavėjo elektroninio pašto adresu prieš 2 dienas iki Kredito termino pabaigos ir pakartotinai — Kredito termino pabaigos dieną.

Kredito gavėjas turi teisę standartinio pasirinkimo sutartis kuriuo metu įvykdyti visus arba dalį savo įsipareigojimų pagal Sutartį.

Jūsų asmens duomenų valdymas.

Kredito gavėjo prievolė gali būti įvykdoma šios Sutarties 3. Tai padaręs, Kredito gavėjas turi teisę į Bendros kredito kainos sumažinimą, kurį sudaro likusio Kredito termino laiko, skaičiuojamo nuo Kredito ar jo dalies grąžinimo dienos, administravimo mokestis ir palūkanos.

Ši Kredito gavėjo teisė yra įgyvendinama pateikiant Kredito davėjo buveinės adresu rašytinį pareiškimą arba kreipiantis į Kredito davėją nordfx dvejetainių opcijų apžvalgos kanalais elektroniniu paštu ar kitu būdu, leidžiančiu identifikuoti Kredito gavėjąnurodant Kredito sutarties numerį, Sutarties specialiosiose sąlygose numatytą Kredito terminą ir standartinio pasirinkimo sutartis datą, o taip pat datą, kada buvo grąžintas visas Kreditas ir Bendra kredito kaina.

Kredito davėjas, pastebėjęs, kad Kredito gavėjas sumokėjo kreditą ar kredito dalį anksčiau nustatyto termino arba sumokėjo didesnę įmoką negu numatyta Sutarties specialiosiose sąlygose esančiame kredito grąžinimo grafike, pats savo iniciatyva kreipiasi į Kredito gavėją siekdamas išsiaiškinti Kredito gavėjo valią arba turi teisę savo iniciatyva sumažinti Bendrą kainą, o susidariusią permoką panaudoti standartinio pasirinkimo sutartis likusios nesumokėtos Kredito sumos padengti arba susidariusią permoką grąžina Standartinio pasirinkimo sutartis davėjui, išskyrus atvejus, kai remiantis protingumo ir proporcingumo principais, kai Kredito gavėjas sumoka nežymiai anksčiau nustatytos mokėjimo datos arba nežymiai didesnę sumą, negu numatyta Sutarties specialiosiose sąlygose ir Kredito gavėjas neinformuoja apie išankstinį grąžinimą.

Tokiu atveju Kredito gavėjas turi kreiptis į Kredito davėją ne vėliau kaip prieš 1 darbo dieną dėl išankstinio grąžinimo ir nurodyti datą, kada pageidauja įvykdyti įsipareigojimus pagal Sutartį. Kredito davėjas perskaičiuoja Bendrą kredito kainą nurodytai datai ir informuoja apie tai Kredito gavėją. Kredito davėjas pareiškia, kad už išankstinį grąžinimą kompensacijos iš Kredito gavėjo nereikalaus.

Kur įsigyti?

Kredito gavėjo mokėjimo prievolė yra laikoma įvykdyta tuo momentu, kai mokama suma yra įskaitoma bet kurioje iš Kredito davėjo sąskaitų banke. Kredito gavėjas mokėjimo pavedimo paskirtyje privalo aiškiai nurodyti mokėjimo paskirtį.

standartinio pasirinkimo sutartis

Jei Kredito gavėjas yra gavęs vieną Kreditą, mokėjimo paskirtyje turi būti nurodytas Kredito gavėjo asmens kodas, o jei Kredito gavėjas yra gavęs kelis Kreditus, mokėjimo paskirtyje turi būti nurodytas Kredito gavėjo asmens standartinio pasirinkimo sutartis ir Kredito, už kurį yra mokama, unikalus numeris. Tuo atveju, kai mokėjimas atliekamas ne iš asmeninės Kredito gavėjo banko sąskaitos, papidomai mokėjimo paskirtyje turi būti nurodyta Kredito gavėjo vardas ir pavardė.

Nenurodžius arba neaiškiai nurodžius mokėjimo standartinio pasirinkimo sutartis, Kredito davėjas mokėjimą įskaito atsižvelgdamas į mokamą sumą, mokėjimo laiką ir kitas aplinkybes, pagal kurias galima nustatyti Kredito gavėjo valią. Esant suteiktiems keliems Kreditams, mokėjimas yra užskaitomas kaip mokėjimas už anksčiausiai suteiktą Kreditą, jei Kredito davėjas iš kitų aplinkybių negali nustatyti už kurį kreditą yra mokama.

Visi Kredito gavėjo mokėjimai yra užskaitomi tokiu eiliškumu: i pradelstų mokėjimų išieškojimo išlaidos būtinosios vykdymo išlaidos, žyminis mokestis, kitos notarų ar antstolių rinkliavos, patirtos bylinėjimosi išlaidosii Bendra kaina administravimo mokestis ir palūkanosiii Kredito suma, iv netesybos ir procesinės palūkanos.