Uždirbtus pinigus pasakos. Dėl pinigų direktorius pasakos teisme


Dėl pinigų direktorius pasakos teisme m. Šiau­lių apy­lin­kės teis­mą pa­sie­kė net os vai­ruo­to­jų ieš­ki­niai dėl neiš­mo­kė­to dar­bo už­mo­kes­čio.

uždirbtus pinigus pasakos dvejetainiai variantai autocartst

Bend­ra dar­buo­to­jų ieš­ki­nių su­ma sie­kia net iki 25 tūks­tan­čių eu­rų. Pa­vir­šu­ti­niš­kas Dar­bo gin­čų ko­mi­si­jos pir­mi­nin­kės spren­di­mas pri­ver­tė vie­nuo­li­ka pro­fsą­jun­gos na­rių vai­ruo­to­jų sa­vo už­dirb­tus pi­ni­gus iš­siieš­ko­ti iš Kur­šė­nų au­to­bu­sų par­ko teis­mo ke­liu. Šia­me au­to­bu­sų par­ke bu­vo įsi­ga­lė­ju­si pra­kti­ka vai­ruo­to­jams mo­kė­ti tik už fak­tiš­kai va­žiuo­tą lai­ką.

aukso tarpininkų apžvalga

Tai­gi ne­pai­sant, kad vai­ruo­to­jai pri­vers­ti­nai sto­vė­ji­mų tarp rei­sų me­tu bū­da­vo dar­be darb­da­vio ži­nio­je sa­vo au­to­bu­suo­se, Kur­šė­nų au­to­bu­sų par­kas jiems mo­kė­da­vo vien už va­žia­vi­mą, neįs­kai­tant neiš­ven­gia­mai su­si­da­ran­čių pra­sto­vų tarp marš­ru­tų. Taip pat ta­po ži­no­ma, kad darb­da­vys dirb­ti­nai il­gi­no pie­tų per­trau­kas, uždirbtus pinigus pasakos.

Vis­kas da­ry­ta vie­nu tiks­lu: kad dar­buo­to­jams tek­tų uždirbtus pinigus pasakos kuo ma­žiau, o dirb­tų jie kuo dau­giau.

uždirbtus pinigus pasakos

Kai ku­rio­mis sa­vai­tės die­no­mis vai­ruo­to­jai slen­kamuoju gra­fi­ku yra pri­vers­ti dirb­ti sun­kiai su­vo­kia­mas 14 val. Tai su­ke­lia di­de­lį per­var­gi­mą, ri­zi­kuo­ja­ma dar­buo­to­jų bei ke­lei­vių svei­ka­ta ir sau­gu­mu.

Ten­ka tik ste­bė­tis, kad UAB Kur­šė­nų au­to­bu­sų par­ko stei­gė­jas Šiau­lių ra­jo­no sa­vi­val­dy­bė, jos me­ras An­ta­nas Be­za­ras, ku­riems pa­val­dus šis Au­to­bu­sų par­kas, nie­kaip ne­kont­ro­liuo­ja V.

satoshi vertimas kiek didvyriai uždirba namuose 2

Šul­čiaus dar­buo­to­jų at­žvil­giu ab­sur­diš­kos veik­los. Me­rui pa­pras­ti Šiau­lių ra­jo­no žmo­nės tam­pa svar­būs tik prieš rin­ki­mus?

uždirbtus pinigus pasakos

Su­si­da­riu­sio­je si­tua­ci­jo­je Kur­šė­nų au­to­bu­sų par­kas ban­do įro­dy­ti, kad vai­ruo­to­jams uždirbtus pinigus pasakos mo­kė­ti, kai jie yra dar­be ir darb­da­vio ži­nio­je. Me­ras ir di­rek­to­rius ma­no, jog su Kur­šė­nų vai­ruo­to­jais ga­li­ma elg­tis kaip su už­gui­tais Ne­pa­lo fab­ri­ko dar­bi­nin­kais.

exmo apžvalga

Ti­kė­ki­mės, kad Šiau­lių ra­jo­no sa­vi­val­dy­bės ta­ry­bos na­riai im­sis nea­ti­dė­lio­ti­nų veiks­mų tei­sin­gai išaiš­ki­nant be kon­kur­so į di­rek­to­riaus va­do­vo kė­dę at­si­sė­du­sio as­mens vyk­do­mą disk­re­di­ta­vi­mą ne tik pa­čiam Kur­šė­nų au­to­bu­sų par­kui, bet ir vi­sai Šiau­lių ra­jo­no val­džiai.